28.06.2019
 

Dovolujeme si všechny návštěvníky areálu požádat, aby dodržovali následující pokyny.

Návštěvní řád areálu

Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s tímto provozním řádem a po dobu návštěvy ho dodržovat.

 • Do areálu vstupuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
 • Návštěvníci mají povinnost dodržovat bezpečnostní pokyny majitelů zvířat nebo personálu.
 • Nekrmit koně ani jiná zvířata, bez výslovného souhlasu majitele nebo personálu
 • Nechodit do výběhů
 • Do stájí, haly, kruhovky, na jízdárnu a jiných uzavřených prostor vstup pouze s pověřenou osobou (personálem nebo majitelem)
 • V areálu neběhat, nekřičet, nejezdit na kole nebo jakkoliv jinak plašit zvířata.
 • Děti do 12 let musí být pod dozorem dospělé osoby, která za dítě zodpovídá po celou dobu návštěvy.
 • Bližší kontakt s koňmi pouze se souhlasem personálu nebo majitele a vždy dodržovat bezpečnostní pokyny, které dají.
 • Pohyb se psi pouze na vodítku. Majitel psa je povinen odstranit psí exkrementy.
 • Zákaz odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená, nebo jinak znečišťovat areál.
 • Zákaz kouřit mimo místa k tomu určená.
 • Parkovat pouze v místech k tomu určených.
 • Každý návštěvník má povinnost zabezpečit si své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení.
 • Po dobu konání akcí jsou všichni povinni dodržovat opatření pořadatele a řídit se pokyny pořadatelské služby.
 • Je zakázáno manipulovat se zařízením a nářadím, tzn. stroje, vrata, přívěsy, kolečka, lopaty, vidle, atd.
 • Zákaz stoupat nebo sedat na kovové ohrady

Děkujeme všem za spolupráci.

Tým Hřebčína Ostrov